Algemene voorwaarden

Artikel 1: begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diensten: alle werkzaamheden en/of producten die Your Styling Coach aanbiedt.
 • Opdrachtgeefster: de natuurlijke persoon (m/v) of rechtspersoon die aan Your Styling Coach opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 • Your Styling Coach: het bedrijf Your Styling Coach, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59868074.
 • Overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtgeefster en Your Styling Coach gericht op het verrichten van diensten voor opdrachtgeefster.
 • Partijen: opdrachtgeefster en Your Styling Coach samen.
 • Schriftelijk: daaronder begrepen digitale middelen zoals bijvoorbeeld mail, WhatsApp en sms, alsmede (handgeschreven) op papier.
Artikel 2: toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten – inclusief aanvullende offertes en overeenkomsten – die betrekking hebben op het verrichten van diensten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3: offertes
 1. De door Your Styling Coach verstrekte offertes zijn 30 dagen geldig en zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij anders is vermeld.
 3. Gebondenheid aan de offerte ontstaat als opdrachtgeefster binnen de tijdsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte heeft bevestigd aan Your Styling Coach. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte is een bevestiging van de afspraken door Your Styling Coach nodig.
Artikel 4: uitvoering overeenkomst
 1. Your Styling Coach is verplicht zich zorgvuldig en vakkundig in te spannen om de overeenkomst na te komen.
 2. Opdrachtgeefster is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan Your Styling Coach.
 3. De tijdens verrichte diensten verstrekte informatie is vertrouwelijk, en wordt niet verspreid tenzij verplicht conform de wet of geanonimiseerd in bedrijfsstatistieken. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming worden persoonsgegevens enkel opgeslagen op basis van verleende toestemming (zie de privacyverklaring van Your Styling Coach).
 4. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.
 5. Your Styling Coach heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Artikel 5: verhindering opdrachtgeefster
 1. Een online afspraak (via Zoom) kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden verzet. De opdrachtgeefster kan het verzoek om de afspraak te verzetten mondeling, telefonisch, via een mail of via een WhatsApp/sms-bericht aan Your Styling Coach kenbaar maken. Bij een verzoek om de afspraak te verzetten binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak kan Your Styling Coach voorbereidingskosten in rekening brengen tot een maximumbedrag van de totale kosten van de afspraak.
 2. Bij ziekte, ongeval of overmacht waardoor de opdrachtgeefster een afspraak niet kan nakomen, informeert de opdrachtgeefster Your Styling Coach zo snel mogelijk vanwege voorbereiding van de desbetreffende afspraak.
Artikel 6: annulering, opschorting en ontbinding
 1. Een opdrachtgeefster heeft het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee maanden voor de afgesproken aanvangsdatum zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering tot een maand voor de afgesproken aanvangsdatum is de opdrachtgeefster verplicht 20% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Bij annulering binnen een maand tot de afgesproken aanvangsdatum is de opdrachtgeefster verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen.
 2. Bij ziekte, ongeval of overmacht waardoor Your Styling Coach tijdelijk niet meer in staat is de werkzaamheden te verrichten, blijft de overeenkomst in stand en schorten de werkzaamheden tijdelijk op zonder dat Your Styling Coach schadeplichtig is.
 3. Indien de opdrachtgeefster dat wenst, zorgt Your Styling Coach binnen een afgesproken termijn voor een deskundige vervanger. Mochten partijen niet binnen twee maanden na het eerste contact over mogelijke vervanging een adequate oplossing hebben afgesproken, kan iedere partij de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Your Styling Coach op de opdrachtgeefster onmiddellijk opeisbaar. Indien Your Styling Coach de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Your Styling Coach tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgeefster toerekenbaar is, is Your Styling Coach gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgeefster, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgeefster niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Your Styling Coach vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Your Styling Coach op de opdrachtgeefster zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
Artikel 7: aansprakelijkheid
 1. Gebruik maken van de diensten van Your Styling Coach komt voor rekening en risico van opdrachtgeefster.
 2. Als Your Styling Coach aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium.
 3. Your Styling Coach is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 8: klachten
 1. Opdrachtgeefster controleert de door Your Styling Coach geleverde diensten direct na het voltooien ervan.
 2. Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Your Styling Coach. Opdrachtgeefster geeft zo gedetailleerd mogelijk aan wat de aard van het gebrek is. Your Styling Coach zal binnen 14 dagen een voorstel overleggen hoe het gebrek kan worden hersteld.
Artikel 9: betaling
 1. Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het hele factuurbedrag betaald te zijn op door Your Styling Coach aangegeven manier.
 2. Opdrachtgeefster is 15 dagen na de factuurdatum in verzuim, en op dat moment is wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede daadwerkelijk gemaakte kosten waaronder bijvoorbeeld incassokosten en advocaatkosten.
 3. Door de opdrachtgeefster gedane betalingen strekken ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgeefster dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 10: toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Your Styling Coach en de opdrachtgeefster is Nederlands recht van toepassing.

Contact opnemen of afspraak maken

Heb je een vraag? Wil je eens kennis met mij maken? Wil je een sessie of traject boeken? Vul dan het contactformulier in en ik neem z.s.m contact met je op.

Snel op weg geholpen worden?

GRATIS Styling speeddate

Twijfel je of styling iets voor je is? Of het voor jou werkt of niet? Is de stap te groot om direct een betaald advies te boeken? Maak dan kennis met mij en mijn manier van werken. In een speeddate  van een half uur geef ik je een paar tips waar jij zelf mee verder kunt.

Naar pagina
GRATIS ebook

Heel fijn dat je deze stap hebt gezet om jezelf een prachtige kledingkast & -stijl te gunnen. Je verdient het om kleding te dragen die jou recht doet. Dus snel aanvragen, downloaden en aan de slag. Op naar een schitterende uitstraling!

Naar pagina
Inspiratie nieuwsbrief

Wil jij uitstralen wie je echt bent maar klopt je spiegelbeeld niet bij hoe je je voelt? Maak je het jezelf soms moeilijk en verlang je naar meer ontspanning en gemak in je leven? Schrijf je dan hier in en ontvang gratis inspiratie in je mailbox.

Naar pagina

Uitgelichte testimonial